Z KART HISTORII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUPIANCE STAREJ

            Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej powstała przed wybuchem II wojny światowej. Przy jej budowie pomagali okoliczni mieszkańcy. Obwód szkolny tworzyły wsie: Łupianka Stara, Łupianka Nowa, Jeńki. Dzieci nie zdążyły rozpocząć nauki w nowym budynku.
1 września 1939 r. wybuchła II wojna światowa. W tym czasie szkoła nie pełniła swojej funkcji.

            Mieszkańcy wsi wspominają, że w czasie okupacji niemieckiej nauka odbywała się potajemnie w kilku domach. Miejscem takich spotkań były domy Łupińskich (Gajowych) i Kalinowskich. W opowieściach wymieniano przydomki Tomasków, Witalów. Ze względów bezpieczeństwa często zmieniano dni i godziny nauki. Wszystko po to, aby władze niemieckie nie mogły wykryć miejsc, gdzie prowadzono tajne nauczanie. Kierownikiem był Żeglicki a jego żona nauczycielką. Dzieci zdobywały w takich warunkach podstawową wiedzę z zakresu języka polskiego, matematyki i historii. Zajęcia prowadziły panie Orgońska i Kubin, które dojeżdżały z okolicznych wsi.

            W 1944 r. działania wojenne toczyły się również w okolicy Łupianki Starej. Mieszkańcy zmuszani byli przez Niemców do kopania okopów. Budynek szkoły w czasie trwających walk uległ zniszczeniom. Po zakończeniu wojny dzieci nadal więc nie miały gdzie się uczyć. Naukę kontynuowano w domach prywatnych.

            W takich warunkach odbywała się również nauka w pobliskich Jeńkach. Tam dzieci uczyły się w domach Eugeniusza Popławskiego i Jana Mojsy. Zajęcia prowadzili: Bronisława Grodzka z Bożysk, pani Jaszczuk z okolic Łap i Stanisław Nawrocki. Mieszkańcy wspominają, że klasy łączono, III i IV uczyły się przed południem, a I i II po południu. Podręczniki były tylko do języka polskiego i matematyki, a zeszyt uczeń miał jeden do wszystkich przedmiotów. Brakowało podstawowego wyposażenia, pomocy dydaktycznych. Dzieci siedziały po turecku w kółku i słuchały nauczyciela.

            Około 1949 r. uczniowie mogli rozpocząć 7 – letnią naukę w odbudowanej szkole. Wśród dyrektorów placówki byli Pruszyński oraz Witold Radziwon. We wspomnieniach mieszkańców pojawiały się nazwiska następujących nauczycieli: Dąbrowska, Nowacka, Zuzanna Zalewska (zwana Ziunią), Irena Wojno oraz małżeństwo o nazwisku Sałata, mieszkający w Łupiance Starej w domu Łupińskich (Witalów).

            Po II wojnie światowej szkołę dwukrotnie rozbudowywano o kolejne części (lata 60-te i 80-te). Powstało też boisko. W szkole funkcjonowała kuchnia, gdzie przygotowywano obiady nawet dla 80 uczniów. Przez wiele lat placówka nie posiadała centralnego ogrzewania. Zanim rozpoczęły się lekcje, należało rozpalić w piecach w każdej pracowni. Zajmował się tym  woźny  –  pan Piotrowski i Henryk  Cimaszewski.

            W 1961 r. władze komunistyczne podjęły się reformy szkolnictwa. Wprowadzono
8 – letnią szkołę podstawową. Od roku szkolnego 1962/1963 obowiązywały nowe programy nauczania. Zmiany dotyczyły również Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej.

W 1971 r. Sejm uchwalił kolejną reformę w oświacie. Podstawą reformy szkolnej na wsi miały być zbiorcze szkoły gminne, które z czasem stałyby się pełnymi 10 – latkami.
W Łupiance Starej również powołano szkołę zbiorczą, poszerzając jednocześnie jej obwód
o dzieci z miejscowości Bokiny i Wólka Waniewska. Uczniowie klas IV-VIII z tych miejscowości były dowożone do Szkoły w Łupiance Starej a uczniowie klas I-III oraz oddział przedszkolny pozostał w Bokinach i był filią Szkoły w Łupiance. Taki system organizacyjny przetrwał do początku lat 80 – tych. W szkole działała drużyna harcerska, zuchowa, PCK, samorząd szkolny, Liga Ochrony Przyrody.

W latach 70-tych utworzono wieczorową Szkołę Przysposobienia Rolniczego (SPR) na bazie szkoły podstawowej. Przez kilka lat działania tej szkoły wielu chętnych uczniów zdobyło fachową wiedzę rolniczą.

Począwszy od lat 70 – tych w szkole pracowali następujący nauczyciele: Marianna Łupińska, Alina Adamcewicz, Krystyna Giermoła, Jan i Maria Ołtarzewscy, Irena Grzeszczuk, Bronisława Banach, Teresa Roszkowska, Teresa Łupińska, Jadwiga Kawko, Czesława Osmólska, Krystyna Bielińska, Krystyna Mojkowska, Teresa Zajkowska – Kruszewska, Danuta Roszkowska, Józef Gerejko, Dariusz Omeliańczuk, Jacek Nielipowicz, Wojciech Płoński, Bogumiła Bujnowska.

Wśród kolejnych dyrektorów placówki do 1998 r. byli: Witold Radziwon, Jan Faszczewski, Jan Ołtarzewski, Maria Ołtarzewska, Krystyna Zdrodowska, Stanisław Łupiński, Elżbieta Bura.

            Zmiana władzy w Polsce w 1989 r., nastanie czasów transformacji ustrojowych spowodowały zmiany w programach szkolnych. Do kalendarza imprez wprowadzono obchody świąt państwowych: 3 Maja i Święto Niepodległości. W roku szkolnym 1990/1991 do szkoły powróciła religia. Nauczanie obowiązkowego języka rosyjskiego zastąpiono językiem angielskim.

            Od 11 lutego 1999 r. wprowadzono kolejną reformę oświaty. Tym razem wprowadzono 6 – letnią szkołę podstawową, a po niej obowiązkową naukę w 3 – letnim gimnazjum. W Łupiance Starej pozostała szkoła podstawowa. Po jej ukończeniu uczniowie kontynuują naukę w gimnazjum w sąsiedniej Płonce Kościelnej.

            Obecnie w  Szkole Podstawowej w Łupiance Starej uczy się 57 uczniów. Prowadzony jest również oddział przedszkolny do którego uczęszcza 20 dzieci.  W ramach programu unijnego „Otwarte drzwi” działa punkt przedszkolny dla dzieci 3-5 letnich z 15 przedszkolakami. Dyrektorem szkoły jest Krystyna Mojkowska, która pełni tę funkcję nieprzerwanie od 1998 r. Obecnie pracują nauczyciele: Agnieszka Grygoruk, Alicja Skłodowska, Bożena Płońska, Teresa Połejko, Anna Maria Łapińska, Maria Jolanta Sołowiej, Joanna Mierzwińska, Wioletta Katarzyna Łupińska, Piotr Gołębiewski, Aneta Łapińska, Magdalena Micho, Sławomir Onisk, Bożena Domaszewska.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat szkołę kilkakrotnie remontowano. Zmieniono dach, stolarkę okienną, drzwi wejściowe, przeprowadzono remonty sal lekcyjnych, łazienek oraz zainstalowano nowoczesny i ekologiczny system ogrzewania geotermalnego. Unowocześniono boisko, salę zieloną, położono polbruk przed szkołą, zmieniono ogrodzenie.

W 2007 roku w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Obywatelskich na Rzecz Terenów Wiejskich ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” utworzono Gabinet do gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z profesjonalnym sprzętem do ćwiczeń.

            Szkoła uczestniczyła i obecnie uczestniczy w różnych projektach unijnych: „Poznaję, uczę się i bawię”, „Pyza na wiejskich dróżkach”, „Znam, wiem, potrafię” I i II edycja, „Otwarte drzwi” – edycja I i II. W ramach tych projektów realizowane były różnorodne zajęcia pozalekcyjne, które rozwijały talenty i uzdolnienia uczniów oraz wspomagały uczniów mających trudności w nauce.

            Szkoła od kilku lat uczestniczy w programie „Szkoła bez przemocy”, „Klub Bezpiecznego Puchatka”, „Ratujmy i uczmy ratować”, „Czysty Powiat, Czysta Gmina”.

W maju 2011 roku wykonany został plan zabaw „Tęczowa Kraina” ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 Wszystkie pracownie wyposażone są w nowe meble i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Utworzono pracownię informatyczną z 15 komputerami. W czytelni zainstalowano sieć komputerową z 4 komputerami z dostępem do Internetu. Nauczyciele mogą też korzystać z komputera z dostępem do Internetu w pokoju nauczycielskim. W szkole działa Samorząd Szkolny, kółka przedmiotowe, zajęcia wyrównawcze, PCK.

Uczniowie biorą udział w wielu konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych zdobywając nagrody i wyróżnienia.

W organizację imprez i uroczystości szkolnych chętnie włączają się rodzice. Wspólnie przygotowywane są co roku: wigilia szkolna, festyn rodzinny, andrzejki, choinka. Fundusze uzyskane z festynu rodzice przekazują na potrzeby szkoły. Wydano je na: zakup

i montaż okienek piwnicznych, wykonanie obrynnowania 2 ganków w szkole wraz z zakupem potrzebnych materiałów, wymiana elewacji na podmurówce szkoły od strony boiska, remont schodów wejściowych do oddziału przedszkolnego. Wykonano nowe ogrodzenie placu zabaw dla dzieci oraz bramy wjazdowej oraz wykonano  i zamontowano kraty w oknach pracowni komputerowej.

            Obecnie prowadzony jest kapitalny remont klatki schodowej wraz z naprawą schodów.