Witamy!!!

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej, to szkoła z ponad 85- letnią tradycją. Jest jedną z najstarszych szkół na podlasiu. Położona przy szosie między Białymstokiem, a Wysokiem Mazowieckiem.

W Szkole Podstawowej pracuje 13 nauczycieli. Wszyscy posiadają wyższe wykształcenie, systematycznie podnoszą kwalifikacje zawodowe. Uczy się tu około 80 uczniów w 6 oddziałach klas I–VI i 2 oddziałach przedszkolnych.

Misją Szkoły Podstawowej jest przygotowanie uczniów do systematycznego rozwijania umiejętności, pogłębiania wiedzy i doskonalenia osobowości, kształtowania określonych wartości i postaw obywatelskich.
Jesteśmy szkołą:
 • wspomagającą wszechstronny rozwój ucznia;
 • uczącą samodzielności, współpracy i odpowiedzialności;
 • stwarzającą atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, aby uczeń mógł stać się człowiekiem kreatywnym, tolerancyjnym i otwartym na potrzeby innych;
 • prowadzącą szeroki zakres działań lekcyjnych i atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych, zgodnych z zainteresowaniami i potrzebami uczniów
 • wspierającą partnerstwo między uczniami a nauczycielami i rodzicami;
 • zapewniającą wszystkim uczniom równe szanse;
 • będącą przyjaznym miejscem do nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli;
 • współpracującą ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspomagającymi szkołę;
 • zapewniającą rodzicom i uczniom pomoc w dostępie do specjalistów – pedagoga, psychologa, logopedy i terapeutów
 • kultywującą tradycje ludowe i bogatą historię szkoły.

Dążymy, aby nasz wychowanek (absolwent) był światłym człowiekiem (Europejczykiem), o otwartym umyśle, wyróżniającym się kulturą osobistą, szacunkiem i tolerancją dla każdego człowieka, ale świadomym swoich korzeni i odczuwającym ścisły związek między przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Rozbudzamy w naszych uczniach ciekawość otaczającego świata, uczymy ich zespołowego współdziałania.

Opracowane w szkole program:  wychowawczy, profilaktyki, "Szkoła bez przemocy" i inne edukacyjno - wychowawcze nadają ustabilizowany ale i nowatorski charakter naszej szkoły, jej ciągłość wychowawczą, tradycje i zwyczaje. Uczniami szkoły są dzieci z najbliższego środowiska ale nie tylko. W ramach integracji i nauczania włączającego jesteśmy otwarci na potrzeby uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Do tradycji naszej szkoły należą:
 • szkolne mistrzostwa w lekkoatletyce z okazji Dnia Sportu
 • pasowanie na ucznia szkoły, ślubowanie pierwszoklasistów
 • wigilia szkolna i Jasełka
 • Dzień Ziemi
 • Andrzejki
 • bal klas szóstych
 • choinka noworoczna dla najmłodszych
 • Powitanie Wiosny
 • Dzień Pieczonego Ziemniaka
 • organizacja konkursów szkolnych
 • festyn środowiskowy połączony z prezentacją talentów, promocją zdrowego stylu życia
 • egzamin na kartę rowerową
 • środowiskowe imprezy z okazji Dnia Babci, Dziadka, Dziecka, Matki i Ojca
 • działalność samorządowa w klasach I-III (Mały samorząd) i IV-VI (Duży samorząd)
 • wycieczki po okolicy i dalsze
Baza szkoły:
 1. Przytulne sale i pracownie przedmiotowe ( izba regionalna, przyrodnicza, polonistyczne, matematyczne, kształcenia zintegrowanego z kącikiem do zabaw wyposażone w ramach programu "Radosna Szkoła", kolorowe sale do wychowania przedszkolnego)
 2. Pracownie wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne, dostęp do Internetu
 3. Zajęcia w pracowniach prowadzone nowoczesnymi metodami nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych
 4. Zajęcia informatyczno - komputerowe w  pracowni komputerowej z dostępem do Internetu
 5. Biblioteka multimedialna oraz czytelnia ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, czynna od 8.30 do 14.00
 6. Gabinet profilaktyki medycznej
 7. Świetlica szkolna
 8. Stołówka z obiadami, mleko dla wszystkich uczniów, spożywanie II śniadań, owoców w ramach programu Owoce w szkole
 9. Sala gimnastyki korekcyjnej z bogatym wyposażeniem
 10. Boisko pełnowymiarowe do gry w piłkę nożną
 11. Bieżnia i piaskownica do skoku w dal
 12. Boisko do gry w piłkę plażową
 13. Zielona sala gimnastyczna
 14. Plac zabaw "Tęczowa Kraina"
OFERTA EDUKACYJNA SZKOŁY:
 1. Język angielski od klasy I ujęty w obowiązkowym planie nauczania
 2. Liczne programy edukacyjno – innowacyjne opracowane przez nauczycieli ze szkoły, wzbogacające programy nauczania
 3. Zajęcia z religii 
 4. Zajęcia z informatyki od klasy I 
 5. Bogaty program sportowy w ramach prowadzonych zajęć
 6. Ogranizacja konkursów szkolnych
 7. Lekcje przygotowujące do sprawdzianu w klasie VI
 8. Realizacja projektów edukacji ekologicznej i szkoły promującej zdrowie
 9. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, gimnastyki korekcyjnej
Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej to przede wszystkim dzieci, rodzice, pracownicy szkoły i prawidłowe relacje między tymi podmiotami.

Nasza szkoła jest szkołą przyjazną dziecku. Nie można byłoby tego osiągnąć bez wspaniałych pedagogów, którzy tu pracują. Oddają swoje serce, wiedzę, poświęcenie, cierpliwość, spokój i czas. Rozumieją potrzeby wychowanków.

Naszą szkołę można nazwać szkołą przyjazną dziecku, ale również szkołą nowoczesną z jasno wyznaczonymi celami, bezpieczną i przyjazną uczniom, wychowującą uczniów – wychowanków XXI wieku i nie zapominającą o tradycjach i bogatej historii szkoły.

Tak oto pracuje Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej, szkoła na miarę XXI wieku.

                                                                                                                                                             Dyrektor Szkoły