Klauzula informacyjna

Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Łupiance Starej.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej z siedzibą Łupianka Stara 1, 18-100 Łapy, tel. 85 650 2294.

Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 85 650 2294  lub pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

I. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach:

  1. niezbędnych do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. niezbędnych do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  3. w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

II. Obowiązek podania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

III. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. I, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców: organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa np. policja, sąd, prokuratura, komornik sądowy.

IV. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Szkołę Podstawową w Łupiance Starej w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa dotyczących archiwizacji, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w punkcie I, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem przez Szkołę Podstawową w Łupiance Starej, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor Szkoły Podstawowej w Łupiance Starej;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody; w pozostałych przypadkach, w których Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 17 RODO;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Szkoła Podstawowa w Łupiance Starej posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.

W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

VI. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Szkołę Podstawową w Łupiance Starej Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do 25 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą).