KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS I dla uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych, które są prowadzone przez Gminę Łapy

 na rok szkolny 2018/2019

 

(art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)

1.      Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Łapy mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami.

2.      W postępowaniu rekrutacyjnym do klas I dla uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych obowiązują kryteria określone w uchwale nr XXXI/264/17 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I dla uczniów zamieszkałych poza obwodami szkół podstawowych, które są prowadzone przez Gminę Łapy, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

3.      Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy – Prawo oświatowe).

4.      Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe).

 

Lp.

Kryteria

Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów

Liczba punktów

1.

Zamieszkanie kandydata na terenie Gminy Łapy

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie Gminy Łapy

60 pkt

2.

Kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole, do której o przyjecie ubiega się kandydat

Potwierdza dyrektor szkoły, do której kandydat ubiega się o przyjęcie na wniosku

20 pkt

3.

Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie

12 pkt

4.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o wielodzietności rodziny kandydata

2 pkt

5.

Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata

Kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 z późn. zm.)

2 pkt

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

2 pkt

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 

Kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 z późn. zm.)

2 pkt

 

Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.